خود را رنج مده
زنان آزاده آریایی - یادداشت های یک بیکار

زنان آزاده آریایی  چاپ

تاریخ : دوشنبه 11 خرداد‌ماه سال 1388 در ساعت 01:27 ق.ظ

 

 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

   

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

مممممممممممممممممممممممممممممممممممم  

مممممممممممممممممممممممممممموووووووژژ 

ککککککککککککککککککککککککککککککککککککک 

 

 

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنن 

ککککککککککککککککککککککککککککککککککککک 

 

 

 

کمکمکمکمکمکمکککککککککککککککککککککککک 

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ